ขั้นตอนแรกก็ต้องลง VNC ที่เครื่องเซิฟเวอร์ของเราก่อน
 
[root@vnctest ~]#  yum install -y tigervnc-server
 
ต่อมาให้ set password ของ vnc เพื่อ login เข้าระบบ
 
[root@vnctest ~]#  vncpasswd
 
ถ้าต้องการใช้ user อื่นทำการเปิด remote ให้ change user ก่อนทำขั้นตอนต่อไป
 
ทดลอง start vnc
 
[root@vnctest ~]# vncserver :1
 
หลังจาก start vnc แล้ว จะมีไฟล์ script ของ vnc ปรากฎอยู่ใน home directory ของ user ที่รัน
 
ในตัวอย่าง รันจาก user root ไฟล์ก็จะมาอยู่ที่ /.vnc/xstartup
 
ถ้าเป็น user อื่นที่ไม่ใช่ root ไฟล์จะอยู่ที่ /home/ชื่อ user/.vnc/xstartup
 
ขั้นตอนต่อมา คือการตั้งค่าให้ vnc รันแบบกราฟฟิคโหมด
 
Stop ตัว VNC ก่อน
 
[root@vnctest ~] # vncserver -kill :1
 
ต่อมาก็ config ไฟล์ xstartup
 
[root@vnctest ~]# cd /
 
[root@vnctest ~]# vi .vnc/xstartup
 
#!/bin/sh

[ -r /etc/sysconfig/i18n ] && . /etc/sysconfig/i18n
export LANG
export SYSFONT
vncconfig -iconic &
unset SESSION_MANAGER
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
OS=`uname -s`
if [ $OS = 'Linux' ]; then
  case "$WINDOWMANAGER" in
    *gnome*)
      if [ -e /etc/SuSE-release ]; then
        PATH=$PATH:/opt/gnome/bin
        export PATH
      fi
      ;;
  esac
fi
if [ -x /etc/X11/xinit/xinitrc ]; then
  exec /etc/X11/xinit/xinitrc
fi
if [ -f /etc/X11/xinit/xinitrc ]; then
  exec sh /etc/X11/xinit/xinitrc
fi
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
#twm &                   ## ทำการ comment บรรทัดสุดท้าย
exec gnome-session &   ## เพิ่มบรรทัดนี้ต่อจากบรรทัดสุดท้าย
 
หลังจากแก้ไขไฟล์ xstartup เรียบร้อยแล้วให้ทำการรัน vnc อีกทีด้วยคำสั่งดังนี้
 
[root@vnctest ~]# vncserver :1 -geometry 800x600 -depth 24
 
สำหรับเครื่องที่เปิด firewall อยู่ จำเป็นต้องเปิด port ของ vnc
 
ซึ่ง port ที่ต้องเปิดคือ port 5801 , 5901 , 6001
 
เปิด port ด้วย iptables

[root@vnctest ~]# vi /etc/sysconfig/iptables

เพิ่มคำสั่งดังต่อไปนี้ใน iptables
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5801  -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5901  -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 6001  -j ACCEPT

หลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว ก็ทำการ restart iptables

[root@vnctest ~]# service iptables restart

เสร็จสิ้นขั้นตอนสำหรับฝั่งเครื่องเซิฟเวอร์

มาที่เครื่อง windows กันบ้าง

ไปโหลดโปรแกรม Real VNC เวอร์ชั่น 4.1.2 แบบฟรี ที่ Download
(แนะนำเวอร์ชั่นนี้ ลงแค่ VNC Viewer นะครับ)

หรือเวอร์ชั่นล่าสุดที่ http://www.realvnc.com/download/vnc/latest/

ทดลองใช้งาน

เปิดโปรแกรมขึ้นมา และใส่ ip หรือชื่อเครื่อง แล้วต่อด้วย :1

ex: 192.168.1.1:1ใส่ password ที่เคยตั้งไว้เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้Comment

Comment:

Tweet